Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019 - Rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków:

 od dnia 31 grudnia 2018. r. do dnia 15 stycznia 2019 r.

 od godziny 8:00 do godziny 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia LGD

ul. Kilińskiego 23

98-300 Wieluń

 

II. Forma wsparcia:

refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70 % do  kwoty max.  66 760,00 zł.

III. Zakres tematyczny:

·         Rozwój działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);

 

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto

- spełnić warunki zgodności operacji z LSR,

- zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, do siedziby Stowarzyszenia wskazanym w pkt.I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

 

LGD w ramach planowanego naboru wprowadza dodatkowe warunki udzielenia wsparcia, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt. 2 lit. a ustawy RLKS wskazując max. kwotę dofinansowania 66 760,00zł. Skutkiem niespełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia jest niewybranie wniosku do dofinansowania i umieszczenie go na liście wniosków niewybranych do finansowania z uwagi na niezgodność z LSR i warunkami udzielenia wsparcia podanymi w ogłoszeniu.

 

V. Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie internetowej www.zw-s.pl. i w plikach do pobrania danego ogłoszenia

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20 pkt.

 

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia:

1. Wydruk z CEIDG lub KRS.

2. Dokumenty potwierdzające, że inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji.

3. Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:

- doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

- zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

- jeżeli jest osoba fizyczną, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, lub

- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

4. W przypadku spółek cywilnych- dokumenty potwierdzające, że każdy wspólnik spółki cywilnej spełnia warunki udzielenia wsparcia określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570.

5. Uzasadnienie kryteriów wyboru operacji.

6. Inne dokumenty pomocnicze, które pozwolą na poprawną ocenę wniosku.

 

VIII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi – 267 040,00 zł

IX. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Samorządu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl,  www.arimr.gov.pl oraz  LGD ”Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” www.zw-s.pl

LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” zapewnia bezpłatne doradztwo .

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD w Wieluniu przy ul. Kilińskiego 23, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, telefon 782 783 030 lub 665 403 777, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.zw-s.pl

Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.zw-s.pl

W zakładce – O nas – Dokumenty Stowarzyszenia

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.