Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Księgowego

OGŁOSZENIE
o konkursie na stanowisko Księgowego Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka” ogłasza konkurs na stanowisko

Księgowego

Miejsce pracy:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”

1.      Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń.

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa zlecenie

Etapy konkursu:

·         złożenie dokumentów przez kandydatów,

·         weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,

·         rozmowa kwalifikacyjna.

 

Zakres obowiązków:

·         prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

·         terminowe comiesięczne rozliczanie finansowo-księgowe działalności LGD;

·         terminowe roczne rozliczanie finansowo-księgowe działalności LGD;

·         sporządzanie okresowych raportów finansowo-księgowych;

·         prowadzenie bieżących spraw finansowo-księgowych;

·         kompletacja oraz archiwizacja dokumentów księgowych;

·         nadzór nad operacjami finansowymi LGD;

·         rozliczanie wynagrodzeń pracowników oraz wszelkich zleceń i umów zawartych przez LGD;

·         prowadzenie spraw kadrowych.

·         rejestracja operacji gospodarczych - finansowych

·         analiza dokumentów finansowych,

·         dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS,

·         prowadzenie dokumentacji składek członków Stowarzyszenia

·         czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia,

·         sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia

Wymagania Konieczne

- Posiadanie obywatelstwa polskiego,

    - Posiadanie nieposzlakowanej opinii,                

    - Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

    - Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

    - Kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia pełnej księgowości,

    - Wykształcenie, co najmniej średnie kierunkowe,

    - Wiedza i umiejętności udokumentowane dyplomami, zaświadczeniami,  

      świadectwami,

   - Biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania MS Office oraz 

     programów księgowych,

   - Kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia księgowości.

•  Wymagania dodatkowe:

   -Doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów

    współfinansowanych ze środków UE,

   -Doświadczenie w prowadzeniu księgowości stowarzyszeń,

   -Znajomość problematyki LGD,

   -Umiejętność samodzielnej pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         list motywacyjny

·         życiorys ze zdjęciem (CV)

·         oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

·         oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,

·         pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002                      Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

·         kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia, kwalifikacje i   doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, certyfikaty, dyplomy itp.),kwestionariusz osobowy.

 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 14 września 2018r. roku na adres:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” ,                ul. Kilińskiego 23,  98-300 Wieluń lub złożyć osobiście w biurze LGD.

Przy składaniu dokumentów należy na kopercie dopisać: Konkurs na Księgowego

·         Aplikacje niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;

·         Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

·         Informacja o ostatecznych wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka (zw-s.pl).

  • LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” zastrzega możliwość odwołania konkursu lub dokonać zmiany jego treści bez podania przyczyny.

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.