Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Pracownik ds. Administracyjno – Projektowych

OGŁOSZENIE
o konkursie na stanowisko Pracownik ds. Administracyjno – projektowych  Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka” ogłasza konkurs na stanowisko

Pracownik ds. administracyjno-projektowych

 

Miejsce pracy:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”

1.      Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń.

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony(okres próbny)  – 3 miesiące, pełny etat

 

Etapy konkursu:

·         złożenie dokumentów przez kandydatów,

·         weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,

·         rozmowa kwalifikacyjna.

 

Zakres obowiązków:

·         doradztwo polegające na pomocy w przygotowaniu kompletnej dokumentacji na potrzeby ogłaszanych przez LGD konkursów,

·         weryfikacja wniosków złożonych do LGD i przygotowywanie umów z grantobiorcami,

·         weryfikacja sprawozdań z grantów złożonych do LGD,

·         kontrola projektów rozliczanych przez LGD a szczególnie grantów,

·         utrzymywanie stałego kontaktu z członkami Stowarzyszenia,

·         przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

·         pomoc w przygotowaniu zestawień do wniosku o płatność,

·         współpraca z pracownikami biura i obsługa interesantów,

·         rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,

·         realizacja innych zadań zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia, nie ujętych w zakresie obowiązków, a wynikających z bieżących potrzeb Stowarzyszenia związanych z realizacją zadań statutowych.

·         poszukiwanie innych niż EFROW źródeł finansowania dla realizacji projektów LGD.

Wymagania konieczne:

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego,

·         Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

·         Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

·         Wykształcenie minimum średnie,

·         Kompetencje pracownika administracyjno-biurowego (doświadczenie w pracach biurowych) w tym biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania MS Office,

 

Wymagania pożądane:

·         Znajomość programu LEADER PROW na lata 2014 – 2020 (która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem testu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

·         Prawo jazdy kat. B,

·         Komunikatywność, chęć samokształcenia, kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         list motywacyjny

·         życiorys ze zdjęciem (CV)

·         oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

·         oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,

·         pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 200  Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

·         kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, certyfikaty, dyplomy itp.),

·         kwestionariusz osobowy.

 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 14 września 2018r. roku na adres:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” , ul. Kilińskiego 23,  98-300 Wieluń lub złożyć osobiście w biurze LGD.

Przy składaniu dokumentów należy na kopercie dopisać: Konkurs na pracownika ds. Administracyjno-projektowych

·         Aplikacje niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;

·         Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

·         Informacja o ostatecznych wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka (zw-s.pl).

 

LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” zastrzega możliwość odwołania konkursu lub dokonać zmiany jego treści bez podania przyczyny.

 

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.