Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Nabór grantowy 2/2019/G Budowa siłowni

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka ” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

·         Termin: 31.12.2018r. do 21.01.2019r.

·         Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”, ul. Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń.

 

Kwota Projektu grantowego na realizację Grantów – 127 208,00zł

 

II. Forma wsparcia:

 

·         Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 100% wnioskowanej kwoty pomocy. Prefinansowanie w wysokości do 100% zostanie wypłacona na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym że ostateczna kwota         i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).

·         Dofinansowanie każdego zadania nie może być wyższe niż 50 tys. zł i nie mniejsze niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dla jednostek sektora finansów publicznych kwota nie może przekroczyć 20% kwoty środków  przeznaczonych na granty.

·         Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować i rozliczyć się z otrzymanej premii do 31.01.2020r.

·         Złożenie wniosku o płatność przez LGD do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzający realizację Projektu grantowego nastąpi w terminie 31.03.2020r.

 

III. Zakres tematyczny:

 

Rozwój  ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji               w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV. Zadanie:

W ramach zadania naboru konkursowego przeprowadzona będzie budowa/przebudowa siłowni lub kortów tenisowych  mających za zadanie podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszarów wiejskich w liczbie 5 szt. Miejsca te muszą być ogólnodostępne i oddziaływać na grupy defaworyzowane

 

V. Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:

·         Cel ogólny – Poprawa jakości życia z uwzględnieniem rozwoju kultury, rekreacji              I turystyki na obszarze LGD

·         Cel szczegółowy – Rozwój obszarów wiejskich poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku oraz rozwój kultury

·         Wskaźnik produktu - ilość stworzonych miejsc rekreacyjnych i Kulturalnych – 5 szt.

 

VI.  Warunki udzielenia wsparcia:

 

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:

·         spełnić warunki oceny zgodności z LSR,

·         osiągnąć minimalny próg 20 pkt. wynikający z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

 

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

VII. Kryteria wyboru operacji.

Dostępne są na stronie internetowej www.zw-s.pl

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg 20 punktów wynikający z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia  oraz kryteriów wyboru operacji znajduje się na stronie internetowej www.zw-s.pl,  w plikach do pobrania w ogłoszeniu o danym  naborze.

 

IX. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 127 208,00 zł

 

X. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy            o powierzenie grantu.

 

Dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” www.zw-s.pl

 

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”,

ul. Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (43) 886 06 99 lub 665 403 777 lub 782 783 030  , email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.zw-s.pl

 

UWAGA! Przejście do Generatora Wniosków Online odbywa się poprzez kliknięcie w link zamieszczony pod każdym ogłoszeniem o naborze, gdyż dany nabór posiada swój indywidualny identyfikator przekierowujący Grantobiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego w ogłoszeniu! 

Przejście do generatora wniosków online:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=62b8cdd327a1f131&&b=48e48ebb88b3db38ac33203074108349

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.