Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Nabór na Kierownika Biura LGD

LGD „ Ziemia Wieluńsko- Sieradzka’ pragnie poinformować, że z przyczyn formalnych unieważnia Konkurs na Kierownika Biura LGD trwający w dniach 29.07.2018- 14.08.2018 r.

W dniu dzisiejszym ponawiamy ogłoszenie i zapraszamy do zgłaszania aplikacji.

 

OGŁOSZENIE
o konkursie na stanowisko Kierownik biura  Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka” ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik biura

Miejsce pracy:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”

 1. Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń.

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony –  pełny etat

Zatrudnienie z dniem 1 października 2018 r.

 

Etapy konkursu:

 • złożenie dokumentów przez kandydatów,
 • weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

 

Zakres obowiązków:

 • analizowanie wskaźników i celów analizy SWOT,
 • zapewnienie nadzoru nad dokumentacją z wyboru operacji i bieżącą weryfikacją dokumentów,
 • czuwanie nad procedurami i zasadami regulującymi kwestie wyboru operacji,
 • weryfikacja wniosków innych, projektów grantowych oraz rozliczanie wniosków o płatność projektów grantowych,
 • przestrzeganie zasad dotyczących prawidłowości wykonywania zadań przez grantobiorców,
 • dokonywanie oceny merytorycznej, przyjmowanie uzupełnień,
 • rejestr umów z grantobiorcami, rejestr papierów wartościowych(np. weksel In blanco, deklaracje wekslowe), odpowiedzialność za bezpieczeństwo dokumentacji wekslowej, odpowiedzialność za zestawienie płatności wynikających z umowy o powierzenie grantu oraz numerów kont, odpowiedzialność za upoważnienie do dokonywania przelewów/płatności,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia,
 • prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
 • prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy;
 • gromadzenie i udostępnianiem dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia,
 • przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków oraz posiedzenia Zarządu i Rady Stowarzyszenia,
 • sporządzanie protokołów i sporządzanie odpisów podjętych uchwał przez organy Stowarzyszenia i doręczanie ich uprawnionym osobom,
 • prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 • przygotowanie i wdrażanie projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „ZIEMIA WIELUŃSKO-SIERADZKA”,
 • prowadzenie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura, współuczestniczenie w systemie szkoleń;
 • przygotowywanie odpowiednich sprawozdań,
 • sporządzenie informacji z kontroli dla Zarządu Stowarzyszenia LGD „ZIEMIA WIELUŃSKO-SIERADZKA”,
 • sprawdzania końcowych rozliczeń rzeczowych pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,
 • przygotowanie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli dla Zarządu Stowarzyszenia LGD „ZIEMIA WIELUŃSKO-SIERADZKA”,
 • opracowywanie oraz zatwierdzenie LSR, oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,
 • realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym ogłaszanie konkursów na projekty, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie Stowarzyszenia, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii.

 

Wymagania konieczne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • Minimum dwa lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym,
 • Doświadczenie w zakresie działalności organizacji pozarządowych, w tym np. Lokalnych Grup Działania,
 • Posiadanie wykształcenie wyższego,
 • Posiadanie umiejętności planowania, przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz rozliczanie projektów,
 • Dyspozycyjność,
 • Posiadanie cech osobowych, jak: odpowiedzialność, umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, przekazywanie wiedzy,

 

Wymagania pożądane:

 • Znajomość tematyki funduszy unijnych,
 • Preferowane wykształcenie ekonomiczne bądź administracyjne,
 • Posiadanie doświadczenia w realizacji podobnych działań,
 • Posiadanie doświadczenia w administracji publicznej bądź w pracy w organizacjach pozarządowych,
 • Dobra znajomość obsługi komputera w tym podstawowych programów min. MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny
 • życiorys ze zdjęciem (CV)
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
 • pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002                       Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, certyfikaty, dyplomy itp.),
 • kwestionariusz osobowy.

 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 4 września 2018 r. na adres: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”, ul. Kilińskiego 23,  98-300 Wieluń lub złożyć osobiście w biurze LGD.

Przy składaniu dokumentów należy na kopercie dopisać: Konkurs na Kierownika biura

 • Aplikacje niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
 • Informacja o ostatecznych wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka (zw-s.pl).
 • LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” zastrzega możliwość odwołania konkursu lub dokonać zmiany jego treści bez podania przyczyny.

 

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.